Vedlagt følger en oversikt over hvilke av de innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer som sitter i forstanderskapet i dag og hvilke av disse medlemmene som er på valg. Det fremgår av vedlegget hvilke verv som skal besettes, hvem som er stemmeberettiget og valgbare, og fristen for innlevering av forslag.