Etter bortfall av sparebankloven og innføring av ny lov om finansforetak fra 1.1.2016 og i henhold til vedtatte vedtekter i Strømmen Sparebank i 2016, vil i år forslag på kandidater av kunder/innskytere som medlemmer og varamedlemmer til bankens forstanderskap, foregå elektronisk via e-post og på grunnlag av denne kunngjøringen. Det endelige valget, som foretas av forstanderskapet, skal gjennomføres på årets forstanderskapsmøte onsdag 01.03.2017.

Vedlagt følger en oversikt over hvilke av de innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer som sitter i forstanderskapet i dag og hvilke av disse medlemmene som er på valg. Det fremgår av vedlegget hvilke verv som skal besettes, hvem som er stemmeberettiget og valgbare, og fristen for innlevering av forslag. Les mer her